Intranet Area
For project partners you can access the intranet here.

Εκδηλώσεις

Καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος θα δημοσιεύουμε σε αυτό το σημείο τις εκδηλώσεις μας, τις οποίες η εταίροι του EUBULLY θα διοργανώνουν ή θα παρίστανται ή άλλες εκδηλώσεις τις οποίες θεωρούμε σημαντικές και σχετικές με το αντικείμενο μας.