Intranet Area
For project partners you can access the intranet here.

Δραστηριότητες

Δράμα
Εφαρμογή κινητού για αναφορά περιστατικών εκφοβισμού
&
παιχνίδι με θέμα την καταπολέμηση του

Δράμα

Το δράμα, λόγω της επιβλητικής του φύσης, μπορεί να επιφέρει αλλαγές με τρόπους που οι στατιστικοί υπολογισμοί δεν μπορούν. Στο δράμα, τρεις διαφορετικές διαδικασίες αλληλεπιδρούν για την δημιουργία νοήματος: η εισαγωγή/προετοιμασία, ο ρόλος, και η αντανάκλαση τους. Αυτές οι διαδικασίες είναι επίσης μέρος μιας ποιοτικής ερευνητικής διαδικασίας. Μια συγκεκριμένη θεματολογία ( στην περίπτωση μας, ο σχολικός εκφοβισμός) εξερευνάται. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει δράση και θεωρία, και επομένως είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει σκέψεις, σώμα και συναισθήματα. Η συνδημιουργία περιεχόμενου μαζί με τους συμμετέχοντες μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες κατανόησης και ερμηνείας. Τα παιδιά, αν έχουν επίγνωση του τι κάνουν θα νιώσουν ικανά να το επιτύχουν και να αναπτυχθούν. Τα παιδιά, κατανοούν καλύτερα την πρακτική εμπειρία, παίζουν και σκέφτονται περισσότερο όταν οι καταστάσεις παρουσιάζονται σε αυτούς βιωματικά, και πρέπει να τις λύσουν.  Όταν τις αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις με πρακτικό τρόπο, όπου θα πρέπει να αντιδράσουν με φυσικό τρόπο, είναι πιο έτοιμοι στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν πραγματικές ανάλογες εμπειρίες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι μεθοδολογίες έρευνας βασίζονται σε έναν κύκλο « Πλάνου- Δράσης- Παρατήρησης- Αντίδρασης» ή για να το θέσουμε διαφορετικά «μιας σπειροειδούς διαδικασίας η οποία εναλλάσσεται μεταξύ της δράσης και της κριτικής σκέψης».  Το σχέδιο δράσης « στοχεύει στην αποτελεσματική δράση μέσω των κατάλληλων διαδικασιών και της κατάλληλης συμμετοχής. Στοχεύει επίσης να συλλέξει επαρκή δεδομένα, και να τα ερμηνεύσει σωστά. Στην καλύτερη περίπτωση, το πλάνο υλοποιείται ούτως ώστε η δράση και η έρευνα να ενισχύουν το ένα το άλλο». Υπάρχει επίσης δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της έρευνας που βασίζεται στο δράμα ως αναπόσπαστο μέρος σε ομαδικές συνεντεύξεις.

Ένας από τους στόχους θα είναι η απόδοση ενός θεατρικού που αφορά τον εκφοβισμό, που θα βασίζεται σε έρευνα με νέους ανθρώπους, και ει δυνατόν που θα τους εντάσσει εξίσου και στην προετοιμασία του. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει συναντήσεις με γονείς, καθηγητές κλπ ούτως ώστε να διερευνηθούν σε βάθος αυτά τα ζητήματα.

Ένας άλλος στόχος μας είναι η παράδοση σεμιναρίων εκπαιδευτικού δράματος που βασίζονται στην συμμετοχή και θα διερευνούν ζητήματα εκφοβισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα μεταξύ των νέων. Καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των σεμιναρίων, σκηνές θα παρουσιάζονται στο κοινό (που θα μπορούσε να είναι νέοι άνθρωποι, γονείς, καθηγητές). Μετά από αυτές, θα δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς να αντιδράσουν ως θεατές. Σε τέτοιου είδους ομαδικές προσεγγίσεις, οι νέοι προσέρχονται συνεισφέροντας τις δικές τους ιδέες για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Αφότου κάνουν προτάσεις για το πως θα μπορούσε να αντιδράσει ένας παρευρισκόμενος σε περιστατικά εκφοβισμού, τα μέλη του κοινού καλούνται στην σκηνή για να προσομοιάσουν αυτήν την αντίδραση και να διερευνήσουν πόσο αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι αυτή η στρατηγική, η οποία στην συνέχεια τίθεται σε διάλογο με τα υπόλοιπα μέρη του κοινού. Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε μια ολοκληρωμένη σχολική προσέγγιση, παρέχοντας μια σειρά από στρατηγικές για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, χτίζοντας τον χαρακτήρα τους, και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σε όλη την σχολική κοινότητα. Το εκπαιδευτικό δράμα επιτρέπει στους μαθητές να «κάνουν μια πρόβα ζωής» με την έκθεση τους με δημιουργικό τρόπο σε διαφορετικές καταστάσεις, δοκιμάζοντας διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης και βοηθώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να εκτονώσουν τις αρνητικές και αντιπαραγωγικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τον εκφοβισμό.

Σε αυτό το πρόγραμμα, επιλέξαμε συνειδητά να εστιάσουμε λιγότερο στους παραβάτες. Παρότι το πρόβλημα της «βίαιης συμπεριφοράς» είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και ευρύ για να επιλυθεί σε ένα τόσο σύντομο πρόγραμμα, ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, κατανόηση και χαρακτήρα των συμμετεχόντων όταν έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά βίας. Ενώ λοιπόν, δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους παραβάτες, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα θα έχει προληπτικά αποτελέσματα στην ομάδα των πιθανών δραστών. Δεν αναφερόμαστε σε αυτούς που θεωρούνται ως ειδικές προβληματικές περιπτώσεις, αλλά σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι στην πίεση από τον κοινωνικό και σχολικό περίγυρο.

Εφαρμογή κινητού για αναφορά περιστατικών εκφοβισμού & παιχνίδι με θέμα την καταπολέμηση του

Ο στόχος μας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής για τεχνολογίες κινητού, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νέους ανθρώπους, δασκάλους και γονείς ούτως ώστε:

  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα διαδικτυακού και άλλων μορφών εκφοβισμού.
  • Να δοθεί η δυνατότητα ανώνυμης καταγραφής περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού και το περιεχόμενο τους.
  • Να αφαιρέσουμε τον παράγοντα του φόβου από την αναφορά περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying) σε ενήλικες (γονείς, καθηγητές, μέλη της οικογένεια, κλπ) μέσω της ανάπτυξης ενός αρχείου καταγραφής εκφοβισμού, το οποίο με την σειρά του θα παρέχει συνεχή λεπτομερή στοιχεία έρευνας σε τοπικό σχολικό επίπεδο.
  • Να αξιοποιήσουμε με θετικό τρόπο τις τεχνολογίες κινητού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
  • Να προσφερθούν σεμινάρια σε καθηγητές και γονείς για το πως χρησιμοποιείται η εφαρμογή, και για το πως θα πρέπει να υποστηρίξουν τους νέους ανθρώπους στην καταγραφή και καταγγελία περιστατικών εκφοβισμού.
  • Να προωθηθεί η εφαρμογή ως ένα νέο δωρεάν εργαλείο , που θα είναι διαθέσιμο για download σε κινητές τεχνολογίες μέσω διαφόρων διαύλων (Διαδίκτυο, κινητά -iOS και Android- και πιθανώς και σε άλλα).

 

Θα δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή αυτόνομη εφαρμογή που θα επιτρέπει στους μαθητές να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισμού , προσδιορίζοντας την συγκεκριμένη μορφή τους και περίσταση. Το περιεχόμενο του παιχνιδιού θα «σπάσει» ιεραρχικά σε θέματα, πραγματικότητες ( μαθησιακά αντικείμενα) και ερωτήσεις. Αυτά αποθηκεύονται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων που θα φιλοξενείται σε ένα κέντρο δεδομένων της Ε.Ε. ή σε ένα εγκεκριμένο παροχέα. Το παιχνίδι θα επιλέγει ερωτήσεις βασισμένες στην γνώση των χρηστών στο θέμα, ούτως ώστε να παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης κομμένη και ραμμένη στο κάθε άτομο.

Όσον αφορά το σύστημα αναφοράς περιστατικών, αυτό θα αποθηκεύει κάθε καταγραφή από τους χρήστες και θα παρέχει δεδομένα ανάλογα την μορφή και το περιστατικό. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση του φαινομένου και συγκριτικά. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, είναι δυνατό να γίνει συγκριτική ανάλυση των περιστατικών, με βάση το μέρος, τα δημογραφικά δεδομένα, ηλικία, γένος, σχολείο ή επιπλέον κατηγορίες όπως αυτές αντιλαμβάνονται από τον χρήστη.